نرم افزار پزشکی

تاریخ انتشار : 1399/02/03

ایده آل نیک برای ارائه خدمات بهتر بهداشتی و پزشکی اقدام به ارائه نرم افزار های متنوع پزشکی ،بیمارستانی و درمانگاهی نموده است، ارائه نرم افزار های ویژ] مطب پزشکان، دندان پزشکان و متخصصان رشته های مخنلف بر این امر موید است.